Tag: ललितापंचकम्

ललितापञ्चकम्

प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दंविम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम्।आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यंमन्दस्मितं मृदमदोज्ज्वलभालदेशम्॥1॥ प्रातर्भजामि[…]